Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym biuletynie, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego lub na pisemny wniosek złożony w sekretariacie Urzędu Miejskiego. Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnianie może nastąpić niezwłocznie. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.