W załącznikach zamieszczono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Na dzień dzisiejszy w nazwach plików zostały zastosowane: datą i numerem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego, po przyjęciu projektu planu miejscowego ww. data oraz numer zostaną zastąpione datą oraz numerem uchwały w sprawie przyjęcia aktu prawa miejscowego.