Przedsiębiorca, który zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

 • oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej


Opłata skarbowa

 • 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 • 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).

 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

 • 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.


  Opłatę skarbową należy uiścić gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

Gdzie należy złożyć dokumenty

 • Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w (42-610) Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8

  Godziny pracy Urzędu: pn. 7.30 – 16.30, wt. - czw. 7.30. - 15.30, pt.: 7.30 – 14.30

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów

 • Referat Gospodarki Miejskiej, ul. Rynek 8, pok. 20, tel. 32 3938001, 32 3938020

Kto może odebrać dokumenty

 • wnioskodawca

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 • w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis z kompletem wymaganych dokumentów; wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze; Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Dodatkowe informacje

 • Podstawa prawna:

 • Art. 9b-9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz 1454 z późn. zm.),

 • Art. 43 i art. 44 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1292 z późn. zm.)