ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

Wymeldowanie powinno nastąpić w sytuacji, kiedy osoba opuszcza dotychczasowe miejsce zameldowania. Obowiązek ten dotyczy tak obywateli polskich jak i cudzoziemców.

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

1. Kto jest zobowiązany do dokonania wymeldowania

  • osoba dokonująca wymeldowania - osobiście,

  • za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu,

  • wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Uwaga: zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej, bez konieczności wypełniania formularzy.

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą - skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego.

Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza:

  • ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE

         lub 

  • ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE

 Uwaga: jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

2. Miejsce złożenia dokumentów

  • urząd gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje - w przypadku zameldowania z równoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu lub zgłoszenia wyjazdu,
  • urząd gminy właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu - w przypadku dokonywania jedynie czynności wymeldowania,
  • w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim pokój nr 25, II piętro, telefon 032 393 80 25.

3. Termin i sposób załatwienia sprawy w organie

  • w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

4. Opłaty

  • z tytułu wymeldowania nie jest pobierana żadna opłata.

5. Druki do pobrania