ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE

 

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Zgodnie z ustawą pobytem czasowym jest przebywanie obywatela polskiego poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad trzech miesięcy.

W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.

Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

1. Gdzie i w jakiej formie można dokonać zameldowania

Można dokonać zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:

  • bez równoczesnego wymeldowania się z poprzedniego miejsca pobytu,
  • z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu.

Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu czasowego bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu czasowego w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego następuje automatycznie natomiast osoba może równocześnie wymeldować się z miejsca pobytu stałego, jeżeli takie posiada.

  • w formie pisemnej na formularzu ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO / TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

2. Kto może dokonać czynności zameldowania

  • osoba wnioskująca o zameldowanie - osobiście,
  • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.), udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu,
  • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Uwaga: Zameldowanie w miejscu pobytu czasowego w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia, jeżeli rodzice nie posiadają zameldowania na pobyt stały.

Uwaga: Zameldowanie na pobyt czasowy dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

W przypadku gdy rodzice dziecka nie mają żadnego adresu zameldowania, to zostaną pouczeni o konieczności dopełnienia tego obowiązku.

 

3. Wymagane dokumenty 

·        wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO / TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM, zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu czasowego wraz z deklarowanym okresem tego pobytu oraz wskazanie adresu miejsca pobytu stałego i dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, jeśli taki posiadał a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu - sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu.

·        do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania,

·        do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tj. umowa cywilno-prawna , wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu (oryginał).

 

4. Miejsce i termin złożenia dokumentów

  • Wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przybycia do nowego miejsca pobytu,
  • W Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim pokój nr 25, II piętro, telefon 032 393 80 25.

 

7.      Druki do pobrania: