OBOWIĄZEK MELDUNKOWY OBYWATELI POLSKICH

 

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.

 

Obowiązek meldunkowy polega na:

 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

 

ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego. Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

1. Gdzie i w jakiej formie można dokonać zameldowania

Można dokonać zameldowania na pobyt stały:

 • bez równoczesnego wymeldowania się z dotychczasowego miejsca pobytu,
 • z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu.

Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie natomiast osoba równocześnie może wymeldować się również z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.

Zameldowania na pobyt stały dokonuje się:

 • w formie pisemnej na formularzu ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM,
 • w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.

2. Kto może dokonać czynności zameldowania

 • osoba dokonująca zameldowania - osobiście,
 • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.), udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu,
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Uwaga: zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia.

Zameldowanie na pobyt stały dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku braku miejsca pobytu stałego rodziców, zameldowanie nastąpi w miejscu pobytu adresu czasowego rodziców, natomiast w przypadku braku jakiegokolwiek miejsca pobytu rodziców, kierownik urzędu stanu cywilnego nie dokona zameldowania lecz pouczy o obowiązku jego dopełnienia przez rodziców.

3. Wymagane dokumenty 

 • wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM,  zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu stałego oraz wskazanie adresu dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony, 
 • do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania,
 • do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu (oryginał). Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu - sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu.

4.   Miejsce i termin złożenia dokumentów  

 • wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/ PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do nowego miejsca pobytu stałego.                                                                                                                                 W Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim pokój nr 25, II piętro, telefon 032 393 80 25.

5. Termin i sposób załatwienia sprawy w organie    

1. Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego.

Organ gminy wydaje takiej osobie z urzędu ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

2. Organ gminy roztrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:

 • w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości (w szczególności w przypadku braku potwierdzenia na formularzu, przez osobę dysponującą tytułem prawnym do lokalu faktu przebywania osoby w lokalu),
 • w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.                                                                                                                                                                                                                                        

6.    Opłaty 

 • Czynność zameldowania jest wolna od opłat
 • Opłaty nie pobiera się również za wydanie ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY

7.   Druki do pobrania: