Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

Kolorowy pasek

Kompetencje Rady Miejskiej

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym.

Zgodnie z treścią art. 18 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 

1)  uchwalanie statutu gminy;

 

2)  ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;

 

3)  powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta;

 

4)  uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;

 

4a)  rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;

 

5)  uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 

6)  uchwalanie programów gospodarczych;

 

6a)  przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

 

7)  ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;

 

8)  podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;

 

9) 2)  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

 a)  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

 b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

c)  zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.3) ),

 d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

 e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

 f)  tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

 g)  określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

 h)  tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

 i)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym;

 

10)  określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

 

11)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a;

 

12)  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;

 

12a)  podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;

 

13)  podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317), a także wznoszenia pomników;

 

14)  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;

 

14a)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;

 

15)  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 2)   Art. 18 ust. 2 pkt 9 zmieniony ustawą z dnia 14.12.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500), która wchodzi w życie 1.01.2019 r.

 3)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500.

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Nowak
Data utworzenia:2011-12-22 12:45:09
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2011-06-07 14:40:47
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2011-07-26 10:41:48
Ostatnia zmiana:2019-03-07 10:32:54
Ilość wyświetleń:2309
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8
42-610 Miasteczko Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij