Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

Kolorowy pasek

Uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług komunalnych w gminie Miasteczko Śląskie

POSTANOWIENIE Nr 296/05
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 19 kwietnia 2005 roku

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług komunalnych w gminie Miasteczko Śląskie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

postanawia:

§ 1

Określić wymagania, jakie powienien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług na terenie gminy Miasteczko Śląskie w zakresie:
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
zgodnie z treścią załącznika do postanowienia.

§ 2

Postanowienie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej tut. Urzędu.

§ 3

Wykonanie postanowienia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Miejskiej.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Postanowienia Nr 296/05
Burmistrza Miasta
Miasteczko Śląskie
z dnia 19 kwietnia 2005 roku

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług komunalnych w gminie Miasteczko Śląskie

I. Wymagania, jakie powienien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie w/w usług zobowiązany jest do:

 1. Wywozu odpadów komunalnych według opracowanego przez przedsiębiorcę i uzgodnionego z właścicielami nieruchomości harmonogramu wywozu odpadów z zachowaniem częstotliwości wywozu odpadów, zgodnie z zapisami uchwały nr XVI/134/04 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Miasteczko Śląskie.
 2. Przekazywania odpadów, które zostały wytworzone na terenie gminy do najbliżej położonych miejsc, w których zostaną poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
 3. Posiadania umowy lub promesy umowy na odbiór odpadów z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz posiadającym stację zlewną.
 4. Posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego i sprzętu specjalistycznego:
  a) pojazdów do odbierania odpadów o budowie nadwozia uniemożliwiającej zanieczyszczenie powietrza, miejsc ładowania oraz trasy przejazdu,
  b) pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, które powinny spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz powienny dodatkowo posiadać wyposażenie określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193 poz. 1617 z 2002 r.)
  c) innych urządzeń i sprzętu specjalistycznego (np. do mycia pojemnikow/kontenerów, samochody i maszyny specjalne),
  d) dysponowanie terenem zaplecza dla serwisowania i utrzymania w czystości pojazdów, pojemników i innego sprzętu w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska.
 5. Posiadania pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz selektywnie zbieranych.
 6. Prowadzenia zbioru umów, dowodów świadczenia usług oraz dowodów dostarczenia odpadów do zakładów odzysku, unieszkodliwiania odpadów lub stacji zlewnych.

II. Wymagania, jakie powienien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

 1. Przedsiębiorca powinien posiadać aktualne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności gospodarczej (wpis z rejestru sądowego lub wypis z rejestru działalności gospodarczej).
 2. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz ich przewóz własnymi środkami transportu do schroniska dla bezdomnych zwierząt zobowiązany jest:
  a) wykonać usługi zgodnie z wymogami standardu humanitarno - sanitarnego, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów dot. ochrony zwierząt i wymagań sanitarnych,
  b) posiadać urządzenia i środki służące do wyłapywania, które nie będą powodować zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt,
  c) transportować zwierzęta w sposób niestwarzający zagrożenia i uciążliwości dla środowiska naturalnego,
  d) prowadzić rejestr umów z podmiotami, z którymi współpracuje w ramach wyłapywania bezdomnych zwierząt,
  e) prowadzić rejestr wyłapanych zwierząt z podaniem miejsc i czasu schwytania i dostarczenia zwierząt do schroniska.

III. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 1. Przedsiębiorca powinien posiadać obiekty kubaturowe służace do przechowywania zwierząt, które powinny spełniać obowiązujące w tym zakresie przepisy budowlane, sanitarne i weterynaryjne.
 2. Nowo utworzone schronisko dla bezdomnych zwierząt winno spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 158 poz. 1657).
 3. Nie dopuszcza się prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części na terenie gminy.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2005-04-19 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2005-04-19 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-04-14 05:58:12
Ilość wyświetleń:1664

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij