Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

Kolorowy pasek

Referat Gospodarki Miejskiej

 

REFERAT GOSPODARKI MIEJSKIEJ - M

Kierownikiem Referatu jest: Małgorzata Szweda

1. Prowadzenie spraw związanych z handlem na terenie gminy, w tym:

a) przygotowywanie stosownych regulacji związanych z określeniem miejsc wyznaczonych do handlowania, stawek opłaty targowej, z zarządzeniem poboru opłat w drodze inkasa i określenia inkasenta,

b) dokonywanie kontroli prawidłowości poboru opłaty targowej,

c) nadzór i organizacja handlu w czasie Dni Miasteczka i świąt.

2. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego i jego obsługą.

3. Organizowanie i nadzorowanie utrzymania czystości na terenach gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w szczególności poprzez:

a) nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

b) ustalanie wysokości opłat za odpady komunalne i sposobu ich poboru od mieszkańców gminy oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na jej terenie,

c) selektywne zbieranie odpadów komunalnych,

d) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym wskazanie miejsca, w którym mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu,

f) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego ich zbierania,

g) udostępnianie na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji m.in. o podmiotach odbierających odpady komunalne, osiągniętych w danych roku wymaganych poziomach recyklingu, punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

h) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych, finansowych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Wydawanie zezwoleń na:

- opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

- prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

5. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem prawidłowego stanu sanitarnego gminy w zakresie:

a) likwidacji dzikich wysypisk,

b) zamiatania ulic i placów miejskich,

c) usuwania odpadów z koszy ulicznych,

d) zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

e) odbiór odpadów niebezpiecznych w tym przeterminowanych leków występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

f) usuwania nieczystości stałych i płynnych,

g) bieżącego utrzymania przystanków autobusowych,

h) kanalizacji sanitarnej oraz zaopatrzenia ludności w wodę.

6. Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w szczególności poprzez:

a) udostępnianie urzędowych formularzy wniosków CEIDG-1, CEIDG-2 oraz Polskiej klasyfikacji Działalności (PKD),

b) koordynowanie poprawnego wypełnienia wniosku przez przedsiębiorcę,

c) potwierdzanie tożsamości wnioskodawcy,

d) przekształcanie wniosków na formę dokumentu elektronicznego i opatrzenie ich podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,

e) wezwanie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, gdy jest niepoprawny, wskazując uchybienia,

f) weryfikowanie wątpliwości z oddziałami organów US, ZUS/KRUS,GUS,

g) udzielanie informacji dot. CEIDG,

h) przechowywanie i archiwizowanie wniosków papierowych,

i) przekazywanie do CEiDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji poprzez przekształcanie dokumentów papierowych na formę dokumentu elektronicznego.

j) Dokonywanie zmian w ewidencji CEIDG.

7. Realizowanie zadań Gminy w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

8. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

9. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku oraz ich wyłapywanie.

10. Organizowanie akcji szczepienia psów przeciw wściekliźnie.

11. Prowadzenie spraw związanych z utylizacją bezdomnych zwierząt padłych na terenie gminy.

12. Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób taksówką oraz pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami na obszarze gminy.

13. Koordynacja rozkładu jazdy przewoźników w regularnym transporcie zbiorowym.

14. Prowadzenie spraw związanych z transportem zbiorowym.

15. Prowadzenie spraw związanych z trasami rowerowymi oraz infrastrukturą kolei wąskotorowej na obszarze gminy.

16. Zarządzanie drogami gminnymi, realizacja inwestycji w zakresie dróg gminnych.

17. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci, planów finansowania utrzymania i ochrony dróg.

18. Utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń bezpieczeństwa ruchu związanych z drogami gminnymi.

19. Współpraca i koordynacja z właściwymi zarządcami dróg w zakresie bieżącego utrzymania i inwestycji na drogach przez nich zarządzanych lub administrowanych.

20. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.

21. Opracowywanie, opiniowanie projektów zmiany organizacji ruchu i dokonywanie uzgodnień z właściwym organem nadzoru.

22. Koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych.

23. Wydawanie zezwoleń na:

a) zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu wykonania robót niezwiązanych z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej, obiektów i reklam niezwiązanych z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

c) zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności,

d) awaryjne zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,

e) lokalizację zjazdu z dróg gminnych.

24. Tworzenie placów zabaw i rekreacji.

25. Wydawanie zezwoleń i uzgodnień w zakresie przejazdu pojazdu nienormatywnego po drogach gminnych.

26. Wydawanie uzgodnień w zakresie:

a) dostępu działki do drogi gminnej,

b) dróg gminnych dotyczących inwestycji na działkach przyległych do pasa drogowego.

27. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych.

28. Przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg gminnych i obiektów mostowych.

29. Wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających.

30. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg gminnych przez użytkowników.

31. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg gminnych dla ruchu, wyznaczanie objazdów, gdy występują zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia.

32. Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg gminnych.

33. Utrzymanie i kontrola stanu oznakowania pionowego i poziomego dróg.

34. Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu pierwotnego.

35. Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie kar za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych bez zezwolenia lub z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi.

36. Przygotowywanie materiałów do wystąpienia o zaliczenie (lub pozbawienie) drogi do / z kategorii dróg gminnych oraz ustalanie ich przebiegu.

37. Występowanie z wnioskiem do właściwego organu o nadanie numerów nowym drogom gminnym.

38. Opiniowanie wniosków o zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych.

39. Organizowanie i nadzór zimowego utrzymania dróg gminnych.

40. Przygotowywanie materiałów i udział w przeprowadzaniu postępowań o zamówienie publiczne w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz zawieranie umów.

41. Zlecanie dekoracji miasta w okresie świątecznym.

42. Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających.

43. Czyszczenie wpustów ulicznych.

44. Remont kanalizacji deszczowej.

45. Bieżąca kontrola stanu oświetlenia ulicznego i zgłaszanie jego awarii.

46. Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją oświetlenia ulicznego.

47. Przygotowywanie materiałów i udział w przeprowadzaniu postępowań o zamówienie publiczne w sprawie zakupu energii elektrycznej oraz w sprawie dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych oraz zawieranie umów.

48. Koordynacja zapisów umowy w zakresie zakupu i dystrybucji energii elektrycznej, aneksów do umów w tym zakresie oraz prowadzenie spraw związanych z postępowaniami reklamacyjnymi.

49. Prowadzenie ewidencji zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, poniesionych wydatków i bilansu oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych.

50. Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego, dróg gminnych, małej architektury.

51. Tworzenie terenów zieleni miejskiej.

52. Bieżące utrzymanie terenów zielonych, małej architektury, placów zabaw, parku.

53. Utrzymanie grobów wojennych oraz pomników.

54. Prowadzenie kartotek miejsc pamięci narodowej.

55. Sporządzanie planów oraz organizowanie obchodów gminnych rocznic, tradycji i pamięci narodowej.

56. Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ich podawania i współpraca w tym zakresie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

57. Kontrolowanie przestrzegania warunków zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określonych w uchwałach Rady.

58. Współpraca z Izbą Wytrzeźwień.

59. Prowadzenie rejestru obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie gminy.

60. Współudział w podejmowaniu działań w zakresie zapobiegania awariom stwarzającym zagrożenie dla środowiska.

61. Zatwierdzanie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach.

62. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia, w tym zgłoszeń do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m / dobę.

63. Realizacja opłaty za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z gminnych dróg i placów.

64. Prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji w sprawach o przywrócenie do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom związanym ze zmianą stanu wód na gruncie sąsiednim.

65. Nakazanie właścicielowi nieruchomości, przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem, zapewnienia dostępu do wody w sposób umożliwiający to korzystanie.

66. Koordynowanie spraw przeciwpowodziowych.

67. Prowadzenie spraw w zakresie usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości i wymierzanie kar za ich samowolne usuwanie a także występowanie z wnioskami o ukaranie za wykroczenia określone w ustawie o ochronie przyrody.

68. Prowadzenie spraw związanych z Programem Usuwania Azbestu i Programem Ograniczenia Niskiej Emisji, Programem ochrony Środowiska, Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

69. Nakazanie posiadaczowi odpadów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

70. Prowadzenie postępowań o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych realizacji inwestycji.

71. Udzielenie informacji o środowisku na wniosek.

72. Przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.

73. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

74. Składanie wniosków do Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli.

75. Organizowanie i przeprowadzanie konkursu na najlepiej urządzony balkon, ogród i działkę.

76. Przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie zgłoszeń o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i podejmowanie działań ostrzegawczych w tym zakresie.

77. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku, konopi, nadzór nad zagospodarowaniem słomy makowej oraz podejmowanie decyzji w sprawie zniszczenia uprawy maku bez wymaganego zezwolenia.

78. Współdziałanie z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie sygnalizacji pojawienia się chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem.

79. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.

80. Współpraca z jednostkami zaopatrującymi rolników w środki produkcji i prowadzącymi skup płodów rolnych.

81. Wydawanie zaświadczeń o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

82. Prowadzenie spraw restrukturyzacji rolnictwa związanych z wdrażaniem programów podjętych w tym zakresie.

83. Przeprowadzanie kontrolnych spisów zwierząt i spisu rolnego.

84. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów do Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych.

85. Prowadzenie spraw dopłat do paliwa rolniczego w zakresie wydawania decyzji i sprawozdawczości.

86. Przekazywanie należnych środków dla Śląskiej Izby Rolniczej.

87. Kontrola zawarcia obowiązkowych ubezpieczeń rolników.

88. Prowadzenie spraw związanych z porzuconymi wrakami pojazdów mechanicznych.

89. Organizacja i nadzorowanie pracy pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych.

90. Realizacja przedsięwzięć w ramach pozyskanych funduszy zewnętrznych na zadania wchodzące w zakres referatu.

91. Weryfikacja i wprowadzanie do systemu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

92. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej.

93. Opracowywanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

94. Opracowywanie wykazów nieruchomości, na których odbierane są odpady komunalne.

95. Opracowywanie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych.

96. Wykonywanie sprawozdań do GUS, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie odpadów komunalnych.

97. Prowadzenie rejestru zajęć pasa drogowego.

98. Prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych.

99. Wydawanie zgody na wykonanie przebudowy lub kapitalnego remontu obiektów i urządzeń istniejących w pasie drogowym dróg gminnych, niezwiązanych z gospodarką drogową.

100. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie obiektów mostowych.

101. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie nakładów finansowo – rzeczowych w zakresie wydatkowanych środków na drogi gminne.

102. Opracowywanie Planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy oraz współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami.

103. Współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu zanieczyszczeń powietrza.

104. Przyjmowanie decyzji w ramach postępowań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie procedur międzynarodowego obrotu odpadami.

105. Prowadzenie działań w zakresie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

106. Realizacja wystroju świątecznego miasta.

107. Przyjmowanie informacji o składowaniu odpadów w ramach korzystania ze środowiska przez podmioty.

108. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, kontrola podłączeń do kanalizacji.

109. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie: korzystania ze środowiska dla Urzędu, wykonania środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, leśnictwa i ochrony środowiska, realizacji Programu Ochrony Powietrza, z wykonania obiektów małej retencji wodnej, środków przekazanych ŚIR

110. Opiniowanie rocznych planów łowieckich.

111. Utrzymanie czystości Parku Rubina i fontanny.

112. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

113. Wydawanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówką.

114. Kontrola działalności gospodarczej posiadacza zezwolenia.

115. Udzielanie, odmowa udzielenia, cofnięcie, zmiana zezwolenia w tym:

a) Planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego.

b) Prowadzenie bazy ocen oddziaływania na środowisko w zakresie prowadzonych postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

116. Wprowadzenie nowych form przyrody oraz ochrona istniejących zasobów.

117. Realizacja zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy oraz udzielenia i rozliczania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest dla osób fizycznych.

118. Ustalanie opłaty za usługę wodną, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem.

119. Określenie w drodze decyzji wysokości opłaty w przypadku zaniechania obowiązku opłaty za usługę wodną, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem.

120. Rozpatrywanie reklamacji od decyzji określających wysokości opłaty w przypadku zaniechania obowiązku opłaty za usługę wodną, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem.

121. Współudział w prowadzeniu spraw związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenach rolnych.

122. Nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności.

123. Przyjmowanie zgłoszeń posiadania drobiu oraz prowadzenie ewidencji posiadaczy drobiu.

124. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.

125. Występowanie z wnioskiem o ukaranie za wykroczenia określone w ustawie o ochronie przyrody.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Nowak
Data utworzenia:2011-12-30 11:10:56
Wprowadził do systemu:Agnieszka Nowak
Data wprowadzenia:2011-12-30 11:11:07
Opublikował:Agnieszka Nowak
Data publikacji:2011-12-30 15:02:30
Ostatnia zmiana:2019-03-13 11:50:42
Ilość wyświetleń:2012

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij