Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

Kolorowy pasek

Zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

 

 1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.
  Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.
  Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo w miesiącach i dniach.
  Do obliczenia okresu zawieszenia wykonywanej działalności gospodarczej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
  Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Przepisy ust. 2 oraz ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.
  Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Przepisy ust. 3-7 stosuje się do zawieszonej formy działalności gospodarczej.
  Okres zawieszenia wykonywanej działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.
  W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

  Przedsiębiorca, który zamierza wznowić działalność wykonywania zawieszonej działalności gospodarczej, jest obowiązany dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  (art. 7ba ust. 3 ustawy z dnia 19.11.1999r. Prawo działalności gospodarczej Dz. U. z 1999r., Nr 101, poz. 1178 z późń. zm.)

  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku niezgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywanej działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od daty zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  (art. 7e ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19.11.1999r. Prawo działalności gospodarczej Dz. U. z 1999r., nr 101, poz. 1178 z późń. zm.)

  W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

  W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

  1/ ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

  2/ ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

  3/ ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

  4/ ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

  5/ wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

  6/ ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

  7/ może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

  (art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
  Przedsiębiorca zawieszający bądź wznawiający wykonywanie działalności gospodarczej składa wniosek o zmianę wpisu.
  Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wypływu wniosku do CEIDG jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest podpisany.
  Wpis jest dokonywany na wniosek, chyba, że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.
  Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:
  wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
  zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

  Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy prawomocnych wyroków, które nie uległy zatarciu oraz obowiązującego zakazu wykonywania działalności regulowanej orzeczonego decyzją administracyjną właściwego organu. Oświadczenie dotyczy działalności gospodarczej, której wykonywanie zostało zgłoszone lub jest zgłoszone w składanym wniosku o wpis do CEIDG i jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
  Wniosek CEIDG - 1 o zawieszeniu bądź wznowieniu wykonywanej działalności gospodarczej można składać:
  w wybranym przez przedsiębiorę urzędzie gminy
  w przypadku naszej Gminy tj.
  Urząd Miejski w Miasteczku Śląski
  ul. Rynek 8
  42-610 Miasteczko Śląskie
  tel. 32/ 3938020
  Godziny pracy Urzędu: pn.: 7.30 - 16.30, wt. - czw.: 7.30 - 15.30, pt.: 7.30 - 14.30
  wysyłając listem poleconym - w tym przypadku wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza
  za pośrednictwem formularzy elektronicznych na stronie internetowej CEIDG www.ceidg.gov.pl
  w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki
  na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.
  Wymagane dokumenty:
  Wypełniony formularz wniosku.
  Oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.
  Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście).
  Opłaty:
  Wniosek o zawieszenie bądź wznowienie wykonywanej działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat.
  Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
  Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.
  Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, lub bezpośrednio w kasie urzędu.
  Kasa Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim znajduje się przy ul. Rynek 8 (I piętro).
  Godziny pracy kasy:
  pn.: 7.30 - 16.00, wt. - czw.: 7.30 - 15.00, pt.: 7.30 - 14.00

  Wpłata na konto (opłata skarbowa):
  Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
  ING Bank Śląski S.A. O/Miasteczko Śląskie
  nr rachunku: 64 1050 1386 1000 0002 0086 1227

Załączniki

Wniosek CEIDG (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG (6.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aldona Wosz
Data utworzenia:2011-09-22 14:03:29
Wprowadził do systemu:Aldona Wosz
Data wprowadzenia:2011-09-22 14:03:35
Opublikował:Aldona Wosz
Data publikacji:2011-09-22 14:11:54
Ostatnia zmiana:2016-10-13 11:03:46
Ilość wyświetleń:1689

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij