Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

Kolorowy pasek

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJOd 1 lipca 2011 r. każdy przedsiębiorca dzięki nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej będzie mógł rozpocząć działalność gospodarczą już w dniu złożenia poprawnego wniosku o wpis do CEIDG, lub po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis do CEIDG będzie oznaczał, że wszystkie dane zawarte we wniosku zostały poprawnie zweryfikowane w odpowiednich rejestrach. Nowelizacja przewiduje również korzystanie z instytucji zawieszenia działalności gospodarczej, czyli właściciel firmy wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych będzie mógł teraz zawiesić działalność w jednej z tych formą - dotyczy to osób fizycznych wykonujących dwie lub więcej działalności gospodarczych, np. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i w ramach spółki cywilnej.
Przedsiębiorca będzie miał też możliwość wyboru, w przypadku składania wniosku w formie papierowej - czy wniosek o wpis do CEIDG złożyć w urzędzie gminy, jak również będzie mógł zarejestrować swoją firmę przez Internet posługując się formularzem CEIDG. Zadaniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - jest ewidencjonowanie przedsiębiorców - osób fizycznych w systemie teleinformacyjnym i udostępnienie informacji o przedsiębiorcach. CEIDG będzie prowadzona przez ministra gospodarki.
Do 31 grudnia 2011 r. nastąpi przeniesienie Ewidencji Działalności Gospodarczej z zasobów gminnych do CEIDG. Do tego czasu, system obsługuje jedynie wnioski o zarejestrowanie nowej działalności oraz dotyczące przedsiębiorców już przeniesionych do systemu. Firmy nie przeniesione jeszcze do systemu CEIDG nadal obsługiwane są przez Urzędy Gmin.


Zadaniem CEIDG jest:
Ewidencjowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
Udostępnienie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
Umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
Umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Przekazywanie danych:
Przekazywanie danych oraz informacji o CEIDG, jak również przekazywanie danych oraz informacji z CEIDG odbywa się za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej.
Wnioski o wpis, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem:
formularzy elektronicznych na stronie internetowej CEIDG www.ceidg.gov.pl
w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki
na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.
Organ ewidencyjny:
CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki
WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAłALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wypływu wniosku do CEIDG jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest podpisany.
Wpis jest dokonywany na wniosek, chyba, że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.
Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie albo zmiana wpisu.
Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:
wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wnioski o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy prawomocnych wyroków, które nie uległy zatarciu oraz obowiązującego zakazu wykonywania działalności regulowanej orzeczonego decyzją administracyjną właściwego organu. Oświadczenie dotyczy działalności gospodarczej, której wykonywanie zostało zgłoszone lub jest zgłoszone w składanym wniosku o wpis do CEIDG i jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wniosek CEIDG - 1 :
Wniosek CEIDG - 1 dla osób fizycznych wykonujących działalności gospodarczą jest również wnioskiem:
o wpis do CEIDG,
o zmianę wpisu w CEIDG
o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
o wykreślenie wpisu w CEIDG
Wniosek CEIDG - 1 można składać:
w wybranym przez przedsiębiorę urzędzie gminy
w przypadku naszej Gminy tj.
Urząd Miejski w Miasteczku Śląski
ul. Rynek 8
42-610 Miasteczko Śląskie
tel. 32/ 3938020
   Godziny pracy Urzędu: pn.: 7.30 - 16.30, wt. - czw.: 7.30 - 15.30, pt.: 7.30 - 14.30
    
wysyłając listem poleconym - w tym przypadku wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza
za pośrednictwem formularzy elektronicznych na stronie internetowej CEIDG www.ceidg.gov.pl
w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki
na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.
Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz wniosku.
Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście).
Opłaty:
Wniosek o wpis do CEIDG jest zwolniony z opłat.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Kasa Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim znajduje się przy ul. Rynek 8 (I piętro).

Godziny pracy :
pn.: 7.30 - 16.00, wt. - czw.: 7.30 - 15.00, pt.: 7.30 - 14.00

Wpłata na konto (opłata skarbowa):
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
ING Bank Śląski S.A. O/Miasteczko Śląskie
nr rachunku: 64 1050 1386 1000 0002 0086 1227

Załączniki

Wniosek CEIDG (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG (6.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marzena Tomczyk
Data utworzenia:2011-09-22 13:24:00
Wprowadził do systemu:Aldona Wosz
Data wprowadzenia:2011-09-22 13:24:09
Opublikował:Aldona Wosz
Data publikacji:2011-09-22 13:34:48
Ostatnia zmiana:2016-10-13 10:55:57
Ilość wyświetleń:2127

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij