Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

Kolorowy pasek

Ogłoszenia i informacje

RODZAJE ZAGROŻEŃ MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ NA TERENIE GMINY

MIASTECZKO ŚLĄSKIE - ZASADY POSTĘPOWANIA PRZED, W TRAKCIE I PO ICH WYSTĄPIENIU

ZAGROŻENIE POWODZIOWE: Powódź: jest to wezbranie, podczas którego woda po przekroczeniu linii brzegowej lub poziomu korony wałów ochronnych zalewa doliny rzeczne, tereny depresyjne, a przez to powoduje zniszczenie mienia i straty finansowe. Pogotowie przeciwpowodziowe:wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i według prognoz będzie się podnosić. Alarm powodziowy : ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego lub go przekracza, a prognozy przewidują dalszy jego wzrost.

Przed wystąpieniem powodzi:

.          nie planuj budowy w miejscu, o którym wiadomo, że położone jest na terenie zagrożonym zalaniem ze strony cieku wodnego;

.          ubezpiecz mienie na wypadek powodzi, co pozwoli przynajmniej częściowo zrekompensować straty nią spowodowane:

.          jeżeli zagrożenie powodzią stanie się realne, zaopatrz się w przydatny sprzęt;

.          naładuj baterie w telefonach komórkowych;

.          przechowuj polisy ubezpieczeniowe, dokumenty, wartościowe przedmioty w bezpiecznym miejscu;

.          naucz domowników sposobu odłączania zasilania w energię elektryczną oraz odcinania dopływu gazu, a także jak zabezpiecza się mieszkanie, dom, obejście przed powodzią i grabieżą;

.          sprawdź zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu w celu uniknięcia cofania się wody z systemu kanalizacyjnego oraz systemu drenażowego;

.          zgromadź materiały i podstawowe narzędzia budowlane przydatne do zabezpieczenia budynku przed niewielkim zagrożeniem powodziowym (worki, piasek, folia plastikowa, gwoździe).

W czasie zagrożenia powodzią:

.          nasłuchuj komunikatów radiowych (radio regionalne) w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania;

.          w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny (miejsca):

.          jeżeli władze lokalne ogłoszą ewakuację z terenów zagrożonych, bądź przygotowany na nią wraz z rodziną. Pamiętaj także o swoich zwierzętach;

.          zabezpiecz swoje mieszkanie, swój dom tj. przenieś wartościowe wyposażenie domowe na wyższe pietra domu oraz zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne. Z posesji wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub przywiąż je do czegoś stabilnego, aby nie popłynęły;

.          w czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich, gdy są wilgotne lub stoją w wodzie, wyłącz dopływ gazu;

.          w miarę możliwości na wyższych piętrach napełnij wannę i inne pojemniki wodą, po wcześniejszym zdezynfekowaniu ich odpowiednimi płynami;

.          zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy twego domu lub sam wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów wodą przez ciśnienie napierających wód powodziowych;

.          jeżeli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych - pomagaj;

.          zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu;

.          ogranicz do minimum rozmowy z telefonów komórkowych przez co zaoszczędzisz baterie i nie będziesz obciążał sieci.

Po powodzi:

.          jak najdłużej zostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone np. produktami ropopochodnymi, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp.;

.          bądź ostrożny, gdy wyjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi prawdopodobnie będą osłabione i mogą nie wytrzymać ciężaru twojego samochodu czy innego pojazdu;

.          jeśli musisz przejechać przez rozlewisko otwórz okna i rób to bardzo powoli, gdyż droga może być rozmyta. Nigdy nie przejeżdżaj przez wodę płynącą. Nawet niewielki nurt wody potrafi porwać samochód;

.          miej zawsze włączone radio w celu uzyskania informacji lokalnych, dotyczących udzielanej pomocy tj. zaopatrzenia w wodę zdatną do picia i użytku ogólnego;

.          zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi;

.          pamiętaj o wspomożeniu swoich sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych lub niepełnosprawnych osobach;

.          nie używaj żywności, która miała kontakt z wodami powodziowymi;

.          poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych lub o innych zagrożeniach występujących na twoim terenie;

.          mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt;

.          przygotuj do wymiany podłogi, które nasiąknęły wodami powodziowymi;

.          sprawdzaj czy fundamenty tego domu nie mają pęknięć, aby upewnić się, że budynek nie grozi zawaleniem. Uważaj na poluzowane tynki i sufity;

.          stopniowo odpompuj zalane piwnice, około 1/3 pierwotnego poziomu dziennie w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów;

.          dopilnuj, aby instalacje domowe, elektryczne, gazowe i wodnokanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem;

.          w czasie oględzin używaj mocnego obuwia i bateryjnych lamp lub latarek; jeśli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby uniknąć nieporozumień z odszkodowaniami. Zrób zdjęcie zastanych zniszczeń ?zarówno budynku, jak i wyposażenia.

ZAGROŻENIE POŻAROWE: Ogień:rozprzestrzenia się szybko i najczęściej nie ma czasu na zabieranie kosztownych rzeczy czy telefonowanie. Po 2 minutach ogień może stać się groźny dla życia. W ciągu 5 minut cały dom może stanąć w płomieniach. Wysoka temperatura i dym są tak samo niebezpieczne jak płomienie. Zachłyśnięcie się bardzo gorącym powietrzem może spowodować poparzenie płuc. Pożar wytwarza trujące gazy, które mogą zakłócić orientację człowieka i spowodować osłabienie czynności ruchowych oraz ospałość.

Nie dopuść do powstania pożaru:

.          ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel);

.          nie używaj kuchenki gazowej do ogrzewania;

.          utrzymuj w stałej technicznej sprawności instalację elektryczną, przedłużacze, kable, gniazdka, instalację gazową, przewody kominowe i wentylacyjne;

.          nie przeciążaj sieci elektrycznej. Korzystaj z rozgałęziacza z bezpiecznikiem, a unikniesz iskrzenia i krótkich spięć;

.          nie umieszczaj grzejników elektrycznych, kuchenek mikrofalowych i innych urządzeń elektrycznych pobierających dużą moc w pobliżu firan i innych łatwopalnych materiałów;

.          nie używaj otwartego ognia (zapalniczek, świec, papierosów) w pobliżu łatwopalnych materiałów;

.          nie gromadź i nie używaj wewnątrz budynku benzyn, paliw, nafty itp. Można je przechowywać tylko w odpowiednich pojemnikach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach;

.          popiół gromadź w oddalonym od budynku metalowym pojemniku, zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczny sprzęt gaśniczy i naucz rodzinę posługiwać się nim. Przestrzegaj terminów badania sprawności i ich legalizacji;

.          zainstaluj w miarę możliwości wykrywacze dymu, które dwukrotnie zwiększają szanse przeżycia;

.          naucz dzieci jak informować o pożarze przez telefon.

W czasie powstania pożaru:

.          zaalarmuj niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia;

.          wezwij Straż Pożarną;

.          przystąp niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i niesienia pomocy osobom zagrożonym, a w przypadku koniecznym przystąp do ewakuacji ludzi i mienia;

.          jeśli ubranie pali się na tobie zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia;

.          nie gaś urządzeń elektrycznych wodą, gdyż mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne;

.          nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować ;

.          wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy;

.          gdy pożar i swąd dymu obudzi cię ze snu zbadaj czy drzwi są ciepłe, jeśli tak nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg, by opuścić pomieszczenie (np. przez okno jeśli jest to możliwe);

.          jeśli nie możesz wyjść z pomieszczenia, uszczelnij drzwi, kanały wentylacyjne, by nie przedostał się przez nie dym, otwórz okno i wzywaj pomoc 

.          jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione , to zakryj usta i nos ręcznikiem , okryj się czymś niepalnym lub mokrym kocem i przemieszczaj się tuż przy podłodze. Dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne;

.          opuszczając mieszkanie, zabierz ze sobą wszystkich domowników.

Po pożarze:

.          nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku zanim służby ratownicze nie stwierdzą, że jest bezpieczny pod względem budowlanym, energetycznym itp.;

.          gdy potrzebujesz mieszkania, żywność lub straciłeś w pożarze osobiste przedmioty, zwróć się do Gminy lub skontaktuj się z organizacjami wspomagającymi poszkodowanych;

.          wezwij agenta ubezpieczeniowego przed wyrzuceniem zniszczonych przedmiotów, a jeśli jesteś dzierżawcą lub lokatorem, wezwij właściciela;

.          wyrzuć żywność, napoje, lekarstwa, które narażone były na wysoką temperaturę i dym;

.          jeśli posiadasz sejf lub masywną metalową skrzynię nie próbuj jej otwierać, może ona utrzymywać wysoką temperaturę przez wiele godzin;

.          jeżeli inspektor budowlany stwierdzi, że budynek jest niebezpieczny i musisz opuścić dom: a) poproś Policję o pilnowanie twojego domu podczas nieobecności; b) zabierz ze sobą dokumenty tożsamości, rzeczy osobiste, polisę ubezpieczeniową; c) poinformuj przyjaciół krewnych, agenta ubezpieczeniowego, pracodawcę, szkołę, urząd pocztowy o miejscu twojego pobytu.

ZAGROŻENIE WICHURAMI: Zagrożenia tego typu mogą powodować duże straty materialne i uciążliwości dla ludności zamieszkałej w rejonie wystąpienia powyższego zagrożenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia wichurami należy liczyć się z:

.          uszkodzeniem drzewostanu i spowodowanie zatarasowania dróg;

.          uszkodzeniem budynków mieszkalnych i zakładów pracy;

.          uszkodzeniem napowietrznych sieci energetycznych, telekomunikacyjnych;

.          dużymi stratami materialnymi w drzewostanie, budynkach, środkach ruchomych;

.          z ofiarami w ludziach;

.          pożarami powstałymi wskutek uszkodzenia linii energetycznych i stacji trafo.

 Przed nadejściem wichury:

.          słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez rozgłośnie radiowe i telewizyjne;

.          sprawdź czy poszycie na dachu jest solidnie przymocowane;

.          oceń stan okien i jeżeli uznasz to za konieczne zabezpiecz je odpowiednio;

.          sprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód w przypadku porwania ich przez wiatr;

.          pozamykaj zwierzęta oraz odpowiednio zabezpiecz pomieszczenia, w których się znajdują;

.          upewnij się, czy twoje radio i latarka działają jak należy oraz miej zapas naładowanych baterii;

.          zaopatrz się w niezbędne materiały i leki.

 W czasie wichury:

.          zachowaj spokój oraz nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie jest to absolutnie konieczne;

.          jeśli znajdziesz się z dala od domu , pozostań tam, gdzie jesteś, dopóki wichura nie przejdzie;

.          nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi i drzewami;

.          wyłącz główny wyłącznik prądu ograniczy to możliwość powstania pożaru;

.          schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi;

.          jeżeli służby ratownicze zalecą ewakuację: a) wyrusz tak szybko jak to możliwe; b) opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną, główny zawór wody (gazu) oraz zabezpiecz dom; c) zawiadom kogoś poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz; d) zabierz przygotowany podręczny bagaż oraz ciepłą odzież.

Po przejściu wichury:

.          zorganizuj pomoc, w tym medyczną, dla poszkodowanych;

.          uprzątnij zniszczony sprzęt i dokonaj niezbędnych napraw w swoim domu;

.          nie próbuj usuwać zwalonych drzew, które upadły na linie energetyczne oraz nie dotykaj zerwanych przewodów;

.          jeśli jesteś ubezpieczony wykonaj zdjęcia zniszczeń zarówno domu, jak i jego wyposażenia;

.          sprawdź wszystkie instalacje w zniszczonym domu.

ZAGROŻENIE GRADOBICIEM: Najczęstszą przyczyną występowania gradobicia jest powstawanie chmur gradowych na skutek silnych, pionowych ruchów powietrza. Zjawisko to ma miejsce najczęściej w okresie letnim. Przygotuj się na wystąpienie gradobicia:

.          ubezpiecz swój budynek mieszkalny, dom, zwierzęta gospodarskie, uprawy polowe od skutków gradobicia;

.          zapisz i zapamiętaj numery telefonów na pogotowie ratunkowe, do służb weterynaryjnych i upewnij się, czy wszyscy domownicy je znają;

.          przygotuj odpowiednio swoje mieszkanie, swój dom: a) zabezpiecz rynny i inne części budynku; b) zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu;

Podczas gradobicia:

.          jeżeli spotka cię gradobicie z dala od domu, znajdź bezpieczne schronienie i pozostań tam do czasu jego zakończenia;

.          jeśli jesteś w domu: a) zamknij okna, usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom; b) pozostań w nim z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi; c) w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane; d) trzymaj pod ręką przygotowane latarki; e) miej włączone radio, w celu uzyskania ewentualnych komunikatów.

Po gradobiciu:

.          jeśli są poszkodowani: a) udziel pierwszej pomocy rannym lub poszkodowanym osobom; b) nie przenoś ciężko rannych osób, chyba że są one bezpośrednio zagrożone doznaniem kolejnych obrażeń, wezwij pomoc;

.          jeżeli byłeś ubezpieczony przed gradobiciem, wykonaj zdjęcia zniszczeń zarówno domu, jak i jego wyposażenia w celu ubiegania się o odszkodowanie.

ZAGROŻENIE BURZAMI: Przyczyną wystąpienia burzy jest powstanie chmur burzowych na skutek silnych, pionowych ruchów powietrza. Burzy często towarzyszą wyładowania atmosferyczne, ulewy, gradobicia i wichury, a ostatnio coraz częściej mają miejsce trąby powietrzne.

Bądź przygotowany na wystąpienie burzy:

.          ubezpiecz swoje mieszkanie, dom, samochód, zwierzęta gospodarskie, uprawy polowe od skutków burzy;

.          przygotuj swój dom : a) sprawdź przepustowość rynien domu i pozostałych zabudowań gospodarskich; b) sprawdź drożność studzienek kanalizacyjnych i rowów; c) zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu.

Podczas burzy:

.          jeżeli zastanie cię burza z dala od domu , znajdź bezpieczne schronienie i pozostań do czasu jej zakończenia. Nie chowaj się pod drzewami. Na otwartej przestrzeni przykucnij i poczekaj. Burze z reguły nie trwają dłużej niż pół godziny.

.          jeśli jesteś w domu: a) zamknij okna, usuń z parterów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom; b) pozostań w nim z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi; c) w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane; d) miej przygotowaną do użycia latarkę; e) włącz radio w celu zapoznania się z aktualnymi komunikatami; f) wyłącz z gniazdek wszystkie zbędne urządzenia elektryczne oraz anteny; g) jeśli jesteś w samochodzie stań na poboczu i przeczekaj ulewę, unikaj zatrzymania się pod drzewami, przewodami elektrycznymi. O wszystkich zdarzeniach mających istotne znaczenia dla bezpieczeństwa ludzi informuj Straż Pożarną, a w przypadku zerwania linii energetycznych zgłoś to Pogotowiu Energetycznemu.

Po burzy:

.          udziel pierwszej pomocy rannym lub poszkodowanym osobom;

.          nie przenoś ciężko rannych osób, chyba że są one bezpośrednio zagrożone doznaniem kolejnych obrażeń, wezwij pomoc;

.          jeśli byłeś ubezpieczony, wykonaj zdjęcia zniszczeń zarówno domu, jak i jego wyposażenia.

ZAGROŻENIE ŚNIEŻYCAMI I GOŁOLEDZIĄ: Obfite śnieżyce lub gołoledź mogą spowodować:

.          blokadę ruchu na drogach i liniach kolejowych (zaspy, oblodzenia, połamane drzewa);

.          uszkodzenie linii energetycznych przesyłowych na skutek nadmiernego oblodzenia,

.          zakłócenia w dostawie artykułów żywnościowych dla ludności;

.          katastrofy drogowe z udziałem przewoźników transportujących materiały niebezpieczne;

.          dużą ilość osób poszkodowanych w ruchu pieszym na skutek poślizgnięć.

Bądź przygotowany na wystąpienie śnieżyc, zawiei i zamieci:

.          słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez rozgłośnie radiowe i telewizyjne;

.          w czasie opadów pozostań w domu;

.          jeśli musisz wyjść na zewnątrz, ubierz się w ciepłą odzież wielowarstwową i powiadom kogokolwiek o docelowym miejscu podróży oraz przewidywanym czasie dotarcia na miejsce przeznaczenia;

.          zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie, zwróć uwagę na zwisające sople, zwały śniegu na dachach budynków;

.          oszczędzaj zapasy energii poprzez stopniowe obniżanie temperatury w domu i okresowe wyłączanie ogrzewania w niektórych pomieszczeniach;

.          zabezpiecz inwentarz i paszę przed zamarznięciem.

Podróżowanie w zimie Jedną z wielu przyczyn ofiar śmiertelnych w zimie jest niewłaściwe przygotowanie pojazdu do sezonu zimowego oraz brak znajomości postępowania na wypadek unieruchomienia pojazdu lub zabłądzenia podczas podróżowania.

.          jeśli musisz wyruszyć w podróż, rozważ wykorzystanie publicznych środków transportu, natomiast jeżeli podróżujesz samochodem podróżuj w dzień, nie podróżuj samotnie, informuj innych o swoim planie podróży;

.          używaj głównych dróg, unikaj bocznych dróg i skrótów;

.          przygotuj swój samochód do zimy;

.          trzymaj zimowy zestaw w bagażniku swojego samochodu (łopatkę do śniegu, migające światło, pojemnik z solą kamienną, kable do akumulatora);

.          pamiętaj, że działania służb drogowych mają na celu jedynie łagodzenie skutków zimy na drogach;

.          jeśli znajdziesz się na bezludnych obszarach leśnych lub rolnych, rozepnij dużą płachtę najlepiej jaskrawą na śniegu, by zwrócić uwagę ratowników, co pewien czas dawaj sygnały światłami lub klaksonem;

  • jeśli śnieg uwięzi cię w twoim samochodzie: a) włącz migające światła alarmowe i wywieś jaskrawą tkaninę na antenie samochodu lub przez okno; b) pozostań w swoim samochodzie, by ratownicy mogli łatwiej cię znaleźć, o ile nie masz w zasięgu widoczności budynków, w których mógłbyś znaleźć schronienie; c) włączaj silnik i ogrzewanie na dziesięć minut w ciągu każdej godziny w celu utrzymania ciepła, a kiedy silnik pracuje, lekko otwórz okno w celu wentylacji; d) wykonuj ćwiczenia w celu rozgrzania organizmu, lecz unikaj przemęczenia; e) ogrzewaj się przykrywając się z innymi pasażerami wierzchnim ubraniem i kocami; f) wymieniaj się z innymi w czasie snu ?jedna osoba musi stale czuwać, by obudzić wszystkich, gdy zauważy nadchodzącą pomoc; g) bądź ostrożny, nie nadużywaj akumulatora, ogranicz potrzeby zużycia energii, używaj światła, ogrzewania i radia zależnie od możliwości; h) w nocy włącz wewnętrzne oświetlenie, by ratownicy mogli cię zobaczyć.

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2011-06-07 15:18:42
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2011-07-26 11:14:28
Ostatnia zmiana:2012-03-14 15:04:01
Ilość wyświetleń:1512

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij